Kissakosken voimalaitos


Tilaaja Suur-Savon Sähkö Oy
Voimalaitos Kissakoski
Paikka Hirvensalmi
Putouskorkeus / Rakennusvirtaama 5 m / 40 m³/s
Teho / Vuosienergia 1,6 MW / 9 GWh/a

Katso myös: www.sssoy.fi
                    www.kissakoski.fi
 
Suur-Savon Sähkö Oy:n omistama Kissakosken vesivoimalaitos sijaitsee Kymijoen vesistön Mäntyharjun reitillä Liekunveden ja Vahvajärven välisessä putouksessa Hirvensalmen kunnassa. Kissakoskessa on nykyään kaksi voimalaitosta. Vanhempi Francis-laitos on rakennettu joen pohjoisrannalle Kissakosken paperitehtaan yhteyteen 1930-luvulla ja uudempi Kaplan-laitos joen etelärannalle 1940-luvulla. Laitosten putouskorkeus on keskimäärin noin 5 m ja yhteenlaskettu vuosienergia noin 8 GWh. Vanhat voimalaitokset koneistoineen ja kanavarakenteineen on suojeltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaina.

Hankkeen tarkoituksena on korvata teknisesti vanhentuneet voimalaitokset rakentamalla kokonaan uusi, nykyaikainen voimalaitos. Uusi laitos rakennetaan säännöstelypadon yhteyteen kalaportaan pohjoispuolelle. Uuden voimalaitoksen yläpuolista uomaa perataan noin 15 metrin matkalla ja alapuolista uomaa noin 110 m padolta alavirtaan. Uuden voimalaitoksen rakenteiden alle jäävät juoksutusaukot korvataan rakentamalla uusi tulva-aukko vanhan Francis-laitoksen tuloruuhen nielun paikalle. Voimalaitossuunnitelma on laadittu siten, että Kissakosken historiallisesti arvokasta ympäristöä rakennuksineen ja rakenteineen ei hävitetä eikä vahingoiteta uuden voimalaitoksen rakentamisen yhteydessä. Myös alueen rakennushistoria säilytetään. Hankkeen toteutuksen yhteydessä nykyinen tekninen kalatie rakennetaan uudelleen luonnonmukaisena.

Uuden voimalaitoksen rakennusvirtaama on noin 40 m³/s, putouskorkeus noin 5 m, teho noin 1,6 MW ja vuosienergia noin 9 GWh. Koneistona on yksi täyssäätöinen Kaplan-turpiini, jolloin voimalaitosta voidaan käyttää hyvällä hyötysuhteella laajalla virtaama-alueella. Laitoksen ylä- ja alapuoliset vedenkorkeudet ja virtaamat sekä säännöstelyolosuhteet säilyvät ennallaan. Laitoksen käyttö määräytyy Puulaveden säännöstelyluvan mukaan. Uudella laitoksella ei oteta käyttöön uutta vesivoimaa. Itä-Suomen Ympäristölupavirasto antoi hankkeelle luvan tammikuussa 2009. Uusi laitos otettiin käyttöön 2012.


Francis-laitoksen tuloruuhi ja tehdasrakennus

Kaplan-laitos ja säännöstelypato


Kuvat ja animaatio (Arkkitehtitoimisto Heikki Kirjalainen Oy) :


Rakennusaikaisia kuvia: